• Privacy policy
 • Zo gaat vv Hooglanderveen met jouw gegevens om:

  vv Hooglanderveen hecht véél waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil vv Hooglanderveen heldere en transparante informatie geven over hoe de club omgaat met jouw persoonsgegevens. vv Hooglanderveen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018.

 • vv Hooglanderveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. vv Hooglanderveen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  - Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  - Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  - Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als vv Hooglanderveen deze nodig heeft voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens. Voor vv Hooglanderveen betekent dit dat toestemming wordt gevraagd bij afsluiten lidmaatschap om foto’s en gegevens voor scouting te mogen vastleggen.

  Nieuwe leden kunnen bij aangaan lidmaatschap aangeven wat al dan niet van toepassing is. Voor teamfoto’s, die aan het begin van ieder seizoen worden gemaakt, zal de speler dit expliciet aan moeten geven. De betreffende speler zal dan niet op de teamfoto komen;

  - Passende technische en / of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  - Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Als vv Hooglanderveen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 • Verwerking persoonsgegevens leden, donateurs,sponsoren en vrijwilligers
 • Persoonsgegevens van leden, donateurs of vrijwilligers worden door vv Hooglanderveen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  •  Administratieve doeleinde, waaronder teamsamenstelling en financiële afhandeling van contributie of sponsorafdracht;
  • Communicatie over de vereniging en haar activiteiten;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  Lidmaatschap of van de vereniging door middel van ondertekend inschrijfformulier Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan vv Hooglanderveen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Leeftijd;
  • Bankgegevens betaling plichtige;
  • Telefoonnummer verzorger/ouder;
  • Email-adres verzorger/ouder;
  • Pasfoto;
  • VOG (in voorkomende gevallen)
  • Voorkeur uit te voeren club werkzaamheden
  • Jouw persoonsgegevens worden door vv Hooglanderveen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  • Ten behoeve van overschrijvingen naar andere verenigingen kan het zijn dat informatie door de sportbond ook na beëindigen lidmaatschap wordt opgeslagen.
 • Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
 • Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door vv Hooglanderveen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • Inschrijving lidmaatschap;

  Jouw persoonsgegevens worden door vv Hooglanderveen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van het lidmaatschap, dan wel het uitschrijven voor nieuwsbrief.

 • Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
 • Persoonsgegevens van medewerkers worden door vv Hooglanderveen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan vv Hooglanderveen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.
  • VOG

  Uw persoonsgegevens worden door vv Hooglanderveen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 • Verstrekking aan derden
 • De gegevens die jr aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • De lidmaatschapskaart / kassa systeem;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Speler volgsysteem
  • CRM systeem sponsoren
 • Beveiliging

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

  In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 • Binnen de EU
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 • Minderjarigen
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Bewaartermijn
 • vv Hooglanderveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Wij hebben passende technische en / of organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens vv Hooglanderveen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen in samenwerking met onzepartners;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
 • Rechten omtrent uwgegevens
 • Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

  Ook heb je recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

  Wij kunnen je vragen om je te  legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 • Klachten
 • Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 • Vragen
 • Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 • Willem Tomassen Sportcomplex

  Willem Tomassenlaan 10 ● 3829 BX Hooglanderveen ● Telefoon (033) 2571918 ● email: pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl ● IBAN NL 74 INGB 0006 2257 97 ● KvK 3102 5033