• Eindstand Grote Club Actie

  Eindstand op 30-11-2020 > 135,41% van het doel behaald > Dit betekent dat het gewenste doel boven de € 5.000,00 is behaald. Het eindbedrag is € 6.770,40. Voor dit bedrag zijn 2821 loten verkocht. Super bedankt! aan alle kopers én verkopers van loten die deze opbrengst mogelijk hebben gemaakt. De winnaars worden op 9 december 2020 per mail geinformeerd.

 • Verslag ALV 27-10-2020
 • Met overgrote meerderheid hebben de leden in de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 27 oktober 2020 ingestemd met de aanbouwplannen van het bestuur. Ter voorbereiding op dit agendapunt was er al een videopresentatie gestuurd aan de leden en konden zij zich inschrijven voor de ALV.

  In deze videopresentatie staat het waarom, het wat en het gebruik van de aanbouw. Deelnemers moesten dit keer inschrijven voor de ALV en konden vooraf al vragen indienen en kregen deze ook beantwoord retour.

  Dit alles om de digitale vergadering zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In de reguliere agendapunten van de vergadering was ook de presentatie van de jaarcijfers van het vorige seizoen opgenomen.

  Ondanks de corona crisis en daardoor tegenvallende kantineomzet, konden we het seizoen toch met mooie cijfers afsluiten. Ook kosten van grote evenementen en festiviteiten aan het eind van het seizoen bleven namelijk uit en is de club financieel gecompenseerd door gemeentelijke en overheidssteun.

 • Agendapunt 9: Go / No Go voor de aanbouwplannen

  Voorzitter Norbert van Hengstum en penningmeester Harold Eijbergen presenteerden de financiële onderbouwing van de aanbouwplannen. De eerste voorbereidingen zijn al 3 jaar geleden gestart.

  Diverse ontwerpen met bijbehorende kostencalculaties zijn gemaakt door diverse ondernemingen. Kostencalculaties voor het ontwerp, de bouw, de installaties en de inrichting.

  In deze volgorde werden ook de investeringen gepresenteerd aan de ALV. Met aftrek van de subsidies, zelfwerkzaamheid en de eigen middelen, kon ook de financieringsbehoefte worden gepresenteerd De voorzitter kon ook melden dat de avond voor de ALV AFAS haar sponsorcontract met 7 jaar had verlengd en de sponsoring verhoogd, wat ook een duidelijke positieve invloed heeft op de het te financieren bedrag.

  Nog nooit in de geschiedenis van de club is een investering zo hoog geweest. Het uiteindelijk te financiëren bedrag is minder dan 50% van de investeringen en de jaarlijkse verplichtingen hieruit kunnen betaald worden uit de huurinkomsten van de BSO en de Fysiopraktijk in de aanbouw.

  De extra 4 kleedkamers, een grote luxe kleedkamer, de scheidsrechters kleedkamers en extra opslagruimte voor spelmateriaal worden dus niet betaald uit extra contributiegelden, maar uit de inkomstenbronnen van huuropbrengsten.

  Dat is ook de ratio achter deze toekomstplannen. Een vereniging in haar huidige vorm (volledig draaiend op vrijwilligers) heeft naar de visie van de club geen super lang leven meer. Andere bronnen zijn nodig om het voetbal op de langere termijn betaalbaar te houden.

  Anders komen de toenemende kosten van de verminderde vrijwilligheid steeds meer op de schouders van de leden te liggen met dus een contributie verhogend effect.

  Ja, we worden als club commerciëler en daarmee ook risicovoller, maar niet onverantwoord. Met deze aanbouw en activiteiten worden we een bredere vereniging met behoud van identiteit. We zijn én blijven altijd een voetbalclub.

  Daarbij zijn we ook financieël gezond en we zien erop toe dat ook in de toekomst te blijven. Zijn we uniek? Nee, meerdere sportverenigingen hebben al soortgelijke stappen gemaakt, waaronder CJVV en hebben daarmee ook hun identiteit niet verloren.

  Het bestuur heeft Harold van de Wakker, vader van 2 jeugdleden met een bancaire achtergrond, gevraagd mee te kijken met de cijfers en geeft helder commentaar op de financiële onderbouwing tijdens de ALV. Harold geeft het advies voor een plan B voor het wegvallen van een huurder als antwoord op de afhankelijkheid van de huurinkomsten op de financiering. De aannames zijn reëel en de plannen goed doordacht.

  Na de gehele uiteenzetting van de onderbouwing gaat de ALV stemmen, digitaal met een stem applicatie die direct de uitgebrachte stemmingen op het scherm kan tonen. Uiteindelijk zijn er 68 stemmen uitgebracht; 60 stemmen VOOR, 7 TEGEN en 1 onthouding. Daarop geeft de voorzitter aan dat de ALV heeft ingestemd met het bestuursvoorstel voor de aanbouw.

  Een memorabele ALV, niet alleen vanwege dit besluit, maar ook vanwege de wijze waarop deze georganiseerd werd. We moesten uiteraard digitaal vergaderen. Tien leden die hier geen of weinig ervaring mee hebben zaten op gepaste afstand in de kantine en keken op een groot scherm mee.

  Twee bestuursleden zorgden voor begeleiding en via een van hen konden de leden vragen stellen en meestemmen. Op deze wijze konden zij volledig deelnemen aan de ALV.

  De secretaris en nog een ander bestuurslid voor back-up, begeleidden de vragen die door de mensen thuis gesteld werden. In een andere kamer boven zaten dan de voorzitter en penningmeester die de presentaties en vergadering leidden. In totaal namen 39 leden thuis deel aan de digitale vergadering.

  Als laatste in de vergadering kwam de samenstelling van het bestuur aan de orde. Geen vertrekkende bestuursleden. Wel twee toetreders, die al enige maanden hun functies uitvoerden: Ariëlle van Eijk (secretaris) en Johan Noordhof (bestuurslid Voetbal Operationele zaken). De ALV stemt in met hun benoeming. 

  De ALV was goed voorbereid, de techniek en de stem applicatie waren vooraf getest, vragen zover mogelijk voorafgaand aan de vergadering gesteld en beantwoord. De presentatie ging goed en ook het stemmen verliep vlekkeloos en was openbaar.

  Het bestuur is zeer tevreden over het verloop en resultaat van deze ALV 2020 én bedankt de aanwezige leden voor hun deelname en vertrouwen.

  Het bestuur VV Hooglanderveen